ElitPro
Licensregler
sök
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
Left menu start

Licensregler för ELITPRO

Särskilda licensregler för standarder hittar du under länken Svensk Standard.

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER ELLER KOPIERAR DE PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS MED DENNA LICENS.

GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA GODKÄNNER DU
OCH ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL.

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I LICENSAVTALET OCH
INTE VILL BLI BUNDEN AV DESSA KAN DU INTE ANVÄNDA PRODUKTEN.


1. LICENS

Under förutsättning att Du betalar årsabonnemanget samt att Du följer de villkor som anges i detta licensavtal ("Licensavtalet") upplåter EIO Medlemsservice AB ("EIO") en icke-exklusiv, icke-överlåtbar nyttjanderätt till den produkt som medföljer Licensavtalet ("Produkten"). Nyttjanderätten är begränsad i följande avseenden;

(a) Licensavtalet ger Dig inte någon ägande eller annan rätt till Produkten, utan endast en begränsad rätt att använda Produkten i enlighet med bestämmelserna i Licensavtalet. Denna nyttjanderätt kan ensidigt återkallas av EIO om Du bryter mot bestämmelserna i Licensavtalet.

(b) Om Produkten levereras i form av elektronisk tjänst i publikt nät äger Du rätt att använda Produkten med hjälp av erhållna inloggningsuppgifter. Denna rätt är begränsad till en specifik person per betald licens och kan permanent överlåtas till annan specifik person. Endast personer med erhållen licens äger rätt att använda Produkten och antalet samtidiga användare (sessioner) får aldrig överstiga det totala antalet betalda licenser.

(c) Om Produkten levereras i elektronisk form på lagringsmedia äger Du rätt att använda Produkten på dator som ägs, hyrs eller kontrolleras av Dig. Denna rätt är begränsad till en specifik person och kan permanent överlåtas till annan specifik person. Produkten får inte användas på två eller flera datorer samtidigt och inte heller via nätverk. Produkten måste användas via det lagringsmedia den levererades på och får inte installeras om det inte uttryckligen anges i instruktioner eller särskilda villkor som medföljer Produkten.

(d) Om Produkten levereras i elektronisk form på lagringsmedia där det tydligt är angett i eller på Produkten att den får användas som serverinstallation i begränsat nät äger Du rätt att installera Produkten på en (1) dator, vilken ägs, hyrs eller kontrolleras av Dig. Du äger rätt att låta flera användare samtidigt använda Produkten via nätverk. Användarna ska vara specifika personer och antalet användare och/eller samtidiga användare (sessioner) får aldrig överstiga det totala antalet betalda licenser. Du äger rätt att installera Produkten på en annan dator under förutsättning att Du tar bort Produkten från den första datorn och att användningen av Produkten på ersättningsdatorn sker i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

(e) Du har inte rätt att kopiera, anpassa, förändra, översätta, lägga samman, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt överlåta Produkten, helt eller delvis, på annat sätt än vad som uttryckligen anges i detta avtal. Du får inte heller ta bort eller förändra någon upplysning om upphovsrätt och äganderätt som finns på Produkten. Du har rätt att göra utskrifter från Produkten för eget bruk.

(f) Du är medveten om och accepterar att Produkten tillhör den upphovsrättsinnehavare som finns angiven på Produkten ("Upphovsrättsinnehavaren"), och att Produkten är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Du är också medveten om och accepterar att all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Produkten tillkommer Upphovsrättsinnehavaren.

(g) Du är skyldig att förse EIO, eller den EIO anger, med all information som är nödvändig för att tillgodose att villkoren av Licensavtalet följs. Om Du bryter mot Licensavtalet på grund av omständigheter utanför Din kontroll förbinder Du Dig att samarbeta med EIO i syfte att återställa så att Licensavtalet följs.


2. BEGRÄNSAD GARANTI

EIO garanterar Dig (och endast Dig) att, under förutsättning att inte annat anges i eller på Produkten, EIO och Upphovsrättsinnehavaren kan licensiera Produkten och all upphovsrätt och nyttjanderätt till de varumärken som hör till Produkten.

Denna garanti är den enda garanti som ges avseende Produkten och vare sig EIO eller Upphovsrättsinnehavaren ger härutöver några som helst garantier för Produkten, dess tillförlitlighet, tillräcklighet, användning eller för den information eller åsikter som Produkten innehåller och/eller reflekterar. EIO och Upphovsrättsinnehavaren friskriver sig från alla, såväl uttryckliga som underförstådda, garantier avseende funktionalitet och ändamålsenlighet för visst syfte. Denna friskrivning kan inte inskränkas av EIO, Upphovsrättsinnehavaren eller representanter för dessa.

3. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
EIO, Upphovsrättsinnehavaren och deras representanter, ("Ersättningsberättigade Parter") är inte ansvariga gentemot Dig och Du åtar Dig att hålla samtliga Ersättningsberättigade Parter skadeslösa från samtliga krav och kostnader (inkluderande kostnader för juridiskt biträde) hänförliga till person- eller sakskada, produktansvar, eller andra krav som baserar sig på Din, eller Dina anställdas eller agenters, användning av Produkten.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
(a) Du är medveten om och accepterar att de skyldigheter som EIO och/eller Upphovsrättsinnehavaren har gentemot Dig avseende Produkten uteslutande regleras av detta Licensavtal. Du är själv ansvarig för konsekvenserna av användningen av Produkten, vare sig denna användning sker i enlighet med bestämmelserna i Licensavtalet eller inte. Även om EIO och/eller Upphovsrättsinnehavaren varit medvetna om risken, ansvarar EIO och/eller Upphovsrättsinnehavaren vare sig för indirekta skador och kostnader eller för ideella skador som Du, Dina anställda, agenter eller tredje man kan komma att drabbas av.

(b) Om det, enligt EIO eller Upphovsrättsinnehavarens mening, föreligger risk för att krav avseende intrång i tredje mans immateriella rättigheter, kan komma att ställas på grund av Produkten, äger EIO rätt att, på egen bekostnad

(i) utverka rätt för Dig att fortsätta med Din användning av Produkten,

(ii)förändra eller ersätta Produkten eller del av, med annan produkt i syfte att undvika sådant krav, eller

(iii) stoppa Din användning av Produkten och återbetala de licensavgifter som Du betalat. EIO ansvarar inte gentemot Dig för krav som kunde ha undvikits om Du accepterat ersättningsprodukt i enlighet med bestämmelserna ovan i denna punkt 4 (b) eller om användningen av Produkten avbrutits. Under alla omständigheter är EIO och/eller Upphovsrättsinnehavarens totala skadeståndsansvar gentemot Dig begränsat till ett belopp motsvarande den licensavgift Du betalt enligt detta Licensavtal för den Produkt som skadan hänför sig till.

(c) Punkt 4(b) är en fullständig och uttömmande reglering av EIO och Upphovsrättsinnehavarens skadeståndsansvar avseende rättighetsintrång eller påstådda rättighetsintrång genom användning av Produkten.

5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta Licensavtal gäller tills vidare. Du har rätt att säga upp Licensavtalet när som helst. EIO och/eller Upphovsrättsinnehavaren kan säga upp Licensavtalet om Du bryter mot Licensavtalet. Då Licensavtalet upphör förbinder Du Dig att omedelbart upphöra med användningen av Produkten och förstöra samtliga kopior av Produkten.

6. TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag, förutom dess bestämmelser om lagkonflikter, skall tillämpas på detta Licensavtal, och tvister skall avgöras genom förfarande vid svensk domstol.

7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Detta Licensavtal utgör en fullständig reglering av vad som avtalats mellan parterna avseende användningen av Produkten och ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga avtal, utfästelser eller överenskommelser parterna emellan. Ändring i Licensavtalet kan endast ske genom särskild upprättad och av behöriga representanter för Dig och EIO undertecknad handling. Om en bestämmelse i Licensavtalet skulle förklaras ogiltig av någon anledning, skall Licensavtalet revideras endast i sådan omfattning som är nödvändigt för att göra Licensavtalet giltigt, och sådan revidering skall (i) inte påverka giltigheten av den ogiltigförklarande delen under andra omständigheter, eller (ii) påverka övriga delar av Licensavtalet. Rubriker skall inte beaktas vid tolkningen av Licensavtalet.

8. EXPORT
Du äger inte rätt att exportera eller reexportera Produkten eller del av Produkten, tillhörande information eller teknologi i strid med gällande svensk och annan tillämplig exportlagstiftning. 

För mer information vänligen kontakta:

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN
Box 17154 | 104 62 Stockholm
Ringvägen 100 Hiss D | 118 60 Stockholm

Växel: 08-762 76 00

E-post: info@installatorsforetagen.se
Hemsida: www.installatorsforetagen.se 

Johan Lysholm
E-post: johan.lysholm@installatorsforetagen.se

EIO logga
Installatörsföretagen service i Sverige AB
Relaterade EIO-sidor: eio.se | eio-q.se
Copyright © 1906-2010 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-668 86 17
info@eio.se
Kontakta oss